top of page
  • Mikuláš Vochozka

The End of the Era of Cheap Chinese Goods

The era of cheap products from Asia is seemingly over. Prices are skyrocketing, deliveries are lagging behind, and European and American retailers are having supply problems. Companies are looking for an alternative or solution that could prevent significant increases in the price of Asian products. Asian companies are trying to solve the problem of chaos in overseas logistics in order to maintain the advantageous position of cheap products, thanks to which their economies are growing rapidly.


(Článek v českém jazyce níže)

(Photo: Wikipedia)


Chinese companies have access to cheap production in large quantities. Companies in China that wanted to have a global reach have taken advantage of this, but are now facing problems with ever-increasing shipping costs.


China once enjoyed advantages that gave them access to cheap production, but since the beginning of the year, China's position has become a disadvantage as the pandemic and trade policy tensions have disrupted international supply.


Fang Xueyu, Vice President of international marketing and the Chief Executive Officer of Asia-Pacific Hisense, China, said the cost of shipping a single shipping container has risen from $ 3,000 to an incredible $ 15,000. This does not only cause problems for companies waiting for their orders from China. In addition, the transport of the goods, outside the five-fold price increase, takes a week longer than before, which leads to a deterioration in supply. A spokesman for the Swedish company IKEA commented on the issue of supply from Asia. "We feel the overall difficult situation in international transport, which affects our entire supply chain and affects, for example, the stock availability of some of our products," says spokesman of IKEA Czech Republic.The deterioration in supply and the increase in import prices have been slowly reflected in the European and domestic markets since the beginning of the year. Companies that are dependent on supplies from Asia and especially China are experiencing difficult times. It will not be too long before smaller entrepreneurs have to deal with the rising prices. According to a spokesman, larger and international companies, such as IKEA, do not yet plan to increase their prices. "As for rising transport prices, it is too early to talk about the financial implications. For IKEA, one of the long-term priorities is to offer products at prices that are accessible to as many people as possible, and nothing changes that. ”


Companies working with Asian suppliers are trying to come up with solutions that would keep stable, lower prices in the long run until transport prices return to normal or at least fall to a more affordable value. "IKEA seeks to respond to the challenges of international transport in a variety of ways, both locally and globally - by renting ships, warehouses, securing container capacity or using alternative transport routes." said the spokesman for the Swedish furniture giant.

Air transport as an alternative

These difficulties have been avoided by Chinese wholesale companies such as Alibaba, a large domestic company that has been on the foreign market for a relatively short time. The average customer probably first used the company through their retail website AliExpress, which was able to deliver abroad without increasing prices and delays due to the air transport available to Alibaba.

The retail website AliExpress was thus able to function practically without restrictions because the company offers primarily warehouse goods, which are transported by aircraft without major problems. Air transport can never replace that of a ship. The main disadvantage of transport aircraft is that transport is objectively more expensive, and it is practically impossible to transport weight- and size-intensive goods such as larger household appliances, cars, etc.


Change in logistics as a solution


Chinese suppliers build and rent warehouses close to customers in Europe and the United States. This means that retailers can pre-order products for storage there, and once a customer places an order, the product only travels from a nearby warehouse, not thousands of miles across the continent or the ocean.


This form of logistics solution would solve problems with the price of transport in the future, and suppliers would thus avoid the inconvenience of delaying the delivery of goods.


According to data from the Chinese Ministry of Commerce, Chinese suppliers have already built 100 new warehouses overseas and in Asia this year, in addition to the already existing 700 warehouses in Europe and the USA.


______________________________________________________________________


Konec éry levné Číny. Doprava z Asie raketově roste. Sklady v Evropě trpí nedostatkem.


Éra levných produktů z Asie je zdánlivě u konce. Ceny se zvyšují raketově, dodávky se opožďují a evropští a američtí prodejci mají problém se zásobováním. Společnosti hledají alternativu či řešení, které by mohlo předejít výraznému zdražení Asijských produktů. Asijské společnosti se problém chaosu v zámořské logistice snaží řešit, tak aby si udrželi výhodné postavení levných výrobků, díky kterému jejich ekonomiky rychle rostou.(Foto: Wikipedia)


Čínské společnosti mají přístup k levné výrobě ve velkém množství. Společnosti v Číně, které se chtěly dostat na světovou úroveň, využívaly této výhody, ale teď narážejí na problémy s neustále se zdražující přepravou.


Daleká Čína kdysi měla výhody, které jim zajišťovaly přístup k levné výrobě, ale od začátku roku se čínská pozice mění v nevýhodu, protože pandemie a obchodně-politické napětí narušuje mezinárodní dodavatelské prostředky.


Viceprezidentka mezinárodního marketingu a generální ředitelka pro asijsko-pacifickou oblast v čínské společnosti Hisense Fang Xueyu uvedla, že náklady na přepravu jednoho transportního kontejneru se zvýšily ze 3000 USD na neuvěřitelných 15 000 USD. Což pro společnosti, které čekají na své objednávky z Číny není jediný problém. Převoz mimo pětinásobné zvýšení ceny trvá navíc o týden déle než dříve, což vede ke zhoršení zásobování. Z českého trhu se k problematice zásobování z Asie se vyjádřil tiskový mluvčí švédské společnosti IKEA. “Pociťujeme celkově složitou situaci v mezinárodní dopravě, která dopadá na celý náš dodavatelský řetěz a ovlivňuje například i skladovou dostupnost části našich výrobků,” říká tiskový mluvčí Šašek.Zhoršení zásobování a zvýšení cen z dovozu se od začátku roku pomalu projevuje na evropském a tuzemském trhu. Firmy, které jsou na dodávkách z Asie a především Číny závislé, pociťují těžké časy. Nebude trvat příliš dlouho než se menší podnikatelé budou muset vydat směrem zvyšování cen. Větší a mezinárodní podniky, jako například společnost IKEA, zatím podle tiskového mluvčího neplánuje své ceny zvyšovat. “Pokud jde o rostoucí ceny dopravy, tak je zatím brzy na to, abychom mluvili o finančních dopadech. Pro IKEA je jednou z dlouhodobých priorit nabízet výrobky za ceny, které jsou dostupné pro co nejvíce lidí, a na tom se nic nemění.”


Společnosti spolupracující s asijskými dodavateli se snaží vymýšlet řešení, která by dlouhodobě udržela stabilní, nižší ceny do doby, kdy se ceny za dopravu vrátí do normálu či alespoň sníží na únosnější hodnotu. “Na problémy v mezinárodní dopravě se společnost IKEA snaží reagovat různými způsoby na lokální i globální úrovni – například pronajímáním lodí, skladů, zajišťováním kontejnerových kapacit nebo využíváním alternativních dopravních cest.” reaguje tiskový mluvčí společnosti IKEA.


Letecká doprava jako alternativa


Těmto těžkostem se podařilo vyhnout čínským velkoobchodním společnostem jako je třeba Alibaba. Jedná se o velkou domácí společnost, která je na zahraničním trhu poměrně krátkou dobu. Běžný zákazník se s touto společností pravděpodobně setkal skrz jejich maloobchodní web AliExpress, který mohl do zahraničí dodávat bez zvýšení cen a zpoždění díky letecké dopravě, kterou společnost Alibaba disponuje.


Maloobchodní web AliExpress tedy dokázal fungovat prakticky bez omezení, protože společnost má ve své nabídce primárně skladné zboží, které se letadly převáží bez větších problémů. Letecká doprava nikdy nedokáže nahradit tu lodní. Přední nevýhoda transportních letadel je, že doprava je objektivně dražší a nelze s ní prakticky transportovat váhově a rozměrově náročné zboží jako jsou větší domácí spotřebiče, automobily atd.


Změna v logistice jako řešení


Čínští dodavatelé budují a pronajímají skladové prostory v blízkosti zákazníků v Evropě a USA. To znamená, že prodejci zde mohou předem objednat výrobky ke skladování a jakmile zákazník zašle objednávku, produkt cestuje pouze z blízkosti nedalekého skladu, nikoli tisíce kilometrů přes celý kontinent či oceán.


Tato forma logistického řešení by do budoucna vyřešila problémy s cenou dopravy a dodavatelé by se tím vyhnuli nepříjemnostem se zpožděním dodávaného zboží.


Podle dat Čínského ministerstva obchodu, čínští dodavatelé postavili již v zámoří a na starém kontinentě za letošní rok 100 nových skladů, k již fungujícím 700 skladům v Evropě a USA.


53 views0 comments

Comments


bottom of page